Публічна оферта

Цей договір є публічним договором – договором публічної оферти, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець). При повній згоді з даним Договором, покупець приймає умови і порядок оформлення благодійного внеску , оплати товару, доставки товару.

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір є угодою між БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “МОНОЛІТ” (далі по тексту – «Фонд») і будь-яким юридичною особою, фізичною особою-підприємцем або фізичною особою, користувачем послуг сайту fondmonolit.com, яка надалі іменується ” Благодійник ” (далі – « Благодійник »), що включає всі істотні умови організації- надають благодійну допомогу через фінансові внески( далі по тексту – «Внески» ) дистанційним способом (тобто через сайт).

1.2. Умови цього Договору регулюють взаємовідносини Фонда і Благодійника і визначаються Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р № 5073 – VI.

1.3. Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом “усної угоди” і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

2. Предмет договору
        2.1. За цим договором Благодійник в якості добровільного благодійного пожертвування передає Фонду власні кошти будь-яким зручним для Благодійника способом, а Фонд приймає благодійну пожертву і використовує його для реалізації Благодійної програми Фонду. Факт передачі пожертвування свідчите повній згоді Благодійника з умовами цього договору.
     
        2.2. Благодійник безоплатно передає Фонду кошти в розмірі, визначеному жертводавців, на здійснення Фондом Благодійної програми. Благодійник має право запросити й одержати інформацію про характер і розмір необхідної допомоги на конкретні цілі, а також по благодійним програмам Фонду.

3. Діяльність Фонду
        
3.1. Фонд надає допомогу дітям сиротам,дітям з важкими формами захворювань,малозабезпеченим сім’ям, а також лікувальним закладам і лікарям, які надають медичну та іншу допомогу пацієнтам з вищевказаними захворюваннями.
        
3.2. Діяльність Фонду не має на меті одержання прибутку.
        
3.3. Фонд публікує інформацію про свою роботу і звіти результатах діяльності на сайті fondmonolit.com

4. Внесення пожертвування
       
 4.1. Благодійник самостійно визначає розмір добровільного пожертвування і вносить його будь-яким зручним способом, зазначеним на сайті fondmonolit.com , на умовах цього Договору.
  
  4.2.1. Факт перерахування пожертвувань на рахунок Фонду, в рамках проектів Фонду свідчить про повну згоду Благодійника з умовами цього договору.
   
 4.2.2. Якщо обраний благодійником спосіб перекладу пожертвування не дозволяє вказати «призначення платежу», Благодійник має право уточнити цілі пожертвування іншим письмовим способом.
    
4.2.3. При перерахуванні пожертвування для правильної ідентифікації платника Благодійник зазначає свої контакти: адреса електронної пошти та / або телефонний номер.
    
4.2.4. Датою акцепту оферти і, відповідно, датою укладення Договору є: дата надходження грошових коштів Благодійника на розрахунковий рахунок Фонду.

5. Права і обов’язки сторін
        
5.1. Фонд зобов’язується використовувати отримані від Благодійника за цим договором кошти строго відповідно до чинного законодавства України і в рамках своєї статутної діяльності.
      
  5.2. Благодійник має право на свій розсуд вибрати мету пожертвування, вказавши відповідне «призначення платежу» при перекладі пожертвування. Актуальний список цілей пожертвування публікується на сайті fondmonolit.com , на сторінках соціальних мереж Фонду.
        5.3. При отриманні пожертвування без уточнення мети Фонд самостійно конкретизує його використання, виходячи з статей бюджету Благодійної програми Фонду.
     
   5.4. При отриманні пожертвування із зазначенням мети, наприклад, назва програми збору коштів , Фонд спрямовує пожертвування на допомогу по цій програмі . У разі якщо сума пожертвувань конкретній особі перевищить суму, необхідну для надання допомоги, Фонд інформує про це Благодійників, розміщуючи інформацію на сайті Фонду fondmonolit.com . Фонд використовує позитивну різницю між сумою надійшли пожертвувань і сумою, необхідною для надання допомоги конкретній особі, на реалізацію Благодійної програми Фонду, зберігаючи пріоритет у використанні залишків коштів на допомогу іншим особам, які потребують такої допомоги. Здійснюючи пожертвування, Благодійник погоджується з тим, що після виконання зазначеної в пожертву мети Фонд самостійно визначає цілі використання пожертви в рамках Благодійних програм Фонду.
       
 5.5. Пожертви, отримані Фондом без зазначення конкретного призначення, спрямовуються на реалізацію поточноі Благодійної програми Фонду відповідно Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р № 5073 – VI.

    5.6. Благодійник дає Фонду згоду на обробку наданих благодійником при здійсненні добровільного пожертвування персональних даних (ПІБ, адреса, місце проживання, адреса електронної пошти, номера телефону, банківські реквізити), в тому числі третім особам (на підставі договору з Фондом), для цілей виконання цього договору, включаючи такі дії: збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних. У всіх інших випадках Фонд зобов’язується не розкривати третім особам особисту інформацію Благодійника без його письмової згоди. Винятком є ​​вимоги даної інформації державними органами, що мають повноваження вимагати таку інформацію. Згода на обробку персональних даних діє до тих пір, поки Благодійник не відкличе його в письмовому вигляді.
       
 5.7. Благодійник має право на отримання інформації про використання його пожертвування. Для реалізації зазначеного права Фонд розміщує на сайті fondmonolit.com:
    • інформацію про суми пожертвувань, отриманих Фондом, із зазначенням прізвища, імені, по батькові Благодійника, найменування організації або частини номера телефону Благодійника. Розміщуються на сайті дані Благотворітеля- фізичної особи не повинні давати можливість для однозначної ідентифікації персональних даних третіми особами.

5.8. Фонд не несе перед благодійником інших зобов’язань, крім зобов’язань, зазначених в цьому Договорі.

6. Повернення внесків

6.1. Повернення внесків можливе тільки якщо внескі використовується не по умовам цього договору та статуту Фонада.

6.2. Повернення внесків в разі нереалізації проекту або при наявності залишків не передбачено. Перенесення позитивного залишку регулюються відповідно з пунктом 5 цієї оферти.

7. Інші умови
         7.1. У разі виникнення суперечок і розбіжностей між Сторонами за цим договором, вони будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, суперечки і розбіжності можуть вирішуватися відповідно до чинного законодавства України в судових інстанціях за юридичною адресою Фонду.