Статут БФ Моноліт

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МОНОЛІТ»

(нова редакція)

код ЄДРПОУ 40172795

м. Дніпро – 2020 р.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МОНОЛІТ» надалі – Фонд) – недержавна неприбуткова благодійна організація, яка створена і діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів та цього Статуту.
  1.2. Засновником Фонду є дієздатні фізичні особи.
  1.3. Повне найменування:
  українською мовою – БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МОНОЛІТ»;
  англійською мовою – CHARITABLE ORGANIZATION «FOUNDATION MONOLITH».
  1.4. Скорочене найменування:
  українською мовою – БО «БФ «МОНОЛІТ»;
  англійською мовою – CO «FOUNDATION MONOLITH».
  1.5. Фонд набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку. Фонд має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, кутовий штамп, бланки та символіку, що реєструється в установленому законом порядку.
  1.6. Фонд не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов’язаннями Фонду, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання. 1.7. Фонд має право набувати майнові та особисті немайнові права.
 2. МЕТА, ВИДИ, ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  2.1. Фонд створюється з метою здійснення безкорисливої благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб, надання матеріальної, фінансової, організаційної та іншої допомоги особам, які її потребують.
  2.2. Видами благодійної діяльності Фонду є:
  2.2.1. безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
  2.2.2. безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
  2.2.3. безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
  2.2.4. безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
  2.2.5. благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
  2.2.6. публічний збір благодійних пожертв;
  2.2.7. управління благодійними ендавментами;
  2.2.8. виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
  2.2.9. проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.
  2.2.10. Закони України можуть визначати додаткові види благодійної діяльності та особливості регулювання певних видів благодійної діяльності.
  2.3. Предметом діяльності Фонду є добровільна безкорислива діяльність, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності, в інтересах суспільства або окремих категорій осіб відповідно до мети та завдань, визначених цим Статутом та законодавством України.
  2.4. Основними цілями та завданнями благодійної діяльності Фонду є:
  2.4.1. надання благодійної допомоги фізичним особам, територіальним громадам, неприбутковим організаціям, а також юридичним особам приватного права в указаних сферах, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах;
  2.4.2. сприяння пошуку порозуміння між різними прошарками суспільства, які з тієї чи іншої причини не знаходять спільну мову в питанні безкорисливої благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб;
  2.4.3. сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму, популяризації здорового способу життя, участі у здійсненні медичної допомоги особам з обмеженими можливостями;
  2.4.4. співпраця з державними та недержавними установами та/або організаціями всіх форм власності, в тому числі з міжнародними чия статутна діяльність співпадає з метою створення цього Фонду;
  2.4.5. розвиток активної громадської позиції у людей, що опинились у важких життєвих обставинах;
  2.4.6. організація волонтерської роботи на території України;
  2.4.7. організація заходів, які відповідають меті створення руху «МОНОЛІТ»;
  2.4.8. організація стаціонарних та виїзних пунктів харчування для людей, що опинились у скрутних життєвих обставинах;
  2.4.9. дослідження і вивчення народних традицій;
  2.4.10. допомога соціально незахищеним верствам населення, здійснення іншої благодійної діяльності в інтересах суспільства, надання благодійної допомоги тим, хто її потребує;
  2.4.11. заснування і підтримка оздоровчих, медичних, спортивних, культурно-просвітницьких, мистецьких та інших закладів;
  2.4.12. організація отримання благодійної фінансової та матеріальної допомоги, благодійних грантів від фізичних та юридичних осіб як в Україні, так і за її межами;
  2.4.13. розвиток взаємозв’язків та співробітництва з благодійними організаціями, комерційними структурами, банками, страховими компаніями та іншими юридичними та фізичними особами;
  2.4.14. участь у створенні і розвитку благодійних підприємств, організацій, установ;
  2.4.15. участь у впровадженні лікувальних, оздоровчих, реабілітаційних, екологічних, освітніх, культурних, спортивних, наукових, релігійних та інших проектів та програм, у тому числі, спільних з партнерами;
  2.4.16. участь у організації та проведенні благодійних акцій та заходів;
  2.4.17. поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги;
  2.4.18. подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
  2.4.19. підтримка програм обміну досвідом з питань діяльності органів місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення, розробки та реалізації програм сприяння діяльності цих органів;
  2.4.20. реалізація благодійних програм з подання допомоги громадянам та юридичним особам щодо захисту їх порушених прав, свобод та законних інтересів;
  2.4.21. сприяння веденню культуро-освітньої роботи серед населення в засобах масової інформації з метою пропаганди ідей загальнолюдських цінностей, ідеалів добра, милосердя й добродійності;
  2.4.22. надання допомоги громадянам, які постраждали у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, терористичних актів, а також жертвам репресій, біженцям, інших найбільш незахищених верств населення;
  2.4.23. привернення уваги державних, громадських та інших організацій, трудових колективів, науково-дослідних установ та окремих громадян до проблем найбільш незахищених верств населення, що потребують практичної допомоги;
  2.4.24. соціальна адаптація та психологічна реабілітація осіб без постійного місця проживання та людей, що опинились у важких життєвих обставинах;
  2.4.25. підтримка та соціальна адаптація безпритульних дітей;
  2.4.26. співпраця з інституціями зарубіжних країн з метою дотримання та захисту прав людини;
  2.4.27. надання безкоштовної матеріальної підтримки фізичним та юридичним особам, діяльність яких відповідає меті та завданням Фонду;
  2.4.28. залучення матеріальних коштів від фізичних та юридичних осіб, державних та недержавних установ, інших фондів, міжнародних організацій тощо для надання благодійної допомоги щодо організації довкілля та відпочинку дітей з малозабезпечених сімей;
  2.4.29. допомога в працевлаштуванні безробітних осіб з числа осіб без постійного місця проживання;
  2.4.30. покращення патріотичного виховання молоді;
  2.4.31. надання адресної допомоги родинам, що потребують цього.
  2.5. З метою здійснення благодійної діяльності та відповідно до сфер діяльності, Фонд має право:
  2.5.1. самостійно вирішувати питання про подання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цих пожертвувань;
  2.5.2. співпрацювати з іншими благодійними організаціями, об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;
  2.5.3. самостійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти та обсяги благодійної допомоги;
  2.5.4. обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;
  2.5.5. набувати, мати у власності, надавати у безоплатне користування рухоме та нерухоме майно відповідно до чинного законодавства;
  2.5.6. організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків шляхом проведення благодійних заходів, лотерей, аукціонів, інших масових заходів з метою використання отриманих пожертв та внесків виключно на благодійні цілі;
  2.5.7. відкривати рахунки (в національній та іноземній валютах) в установах банків;
  2.5.8. мати власну символіку;
  2.5.9. популяризувати своє ім’я (назву), символіку.
  2.5.10. здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цілей;
  2.5.11. створювати відокремлені підрозділи, бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність, а також мати інші права згідно із законом;
  2.5.12. сприяння здійсненню міжнародних, національних, регіональних і місцевих програм, спрямованих на розвиток і підтримку суспільних інтересів у сферах освіти; охорони здоров’я; екології, охорони довкілля та захисту тварин; запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідації їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцями та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; опіки і піклування, законне представництво та правова допомога; соціального захисту, соціального забезпечення, соціальних послуг і подолання бідності; культури та мистецтва, охорони культурної спадщини; науки і наукових досліджень; спорту і фізичної культури; прав людини і громадянина та основоположних свобод; розвитку територіальних громад; розвитку міжнародної співпраці України; стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; сприянні здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні; сприянні обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.
 3. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ, ОБРАННЯ АБО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ
  3.1. Органами управління Фонду є:
  3.1.1. Вищий орган управління – Загальні збори учасників;
  3.1.2. Виконавчий орган – Президент;
  3.2.Вищим статутним колегіальним органом управління Фонду є Загальні збори учасників Фонду (далі – Загальні збори). У зборах можуть брати участь всі учасники Фонду.
  3.2.1. Загальні збори обирають з числа своїх учасників Голову зборів. Голова організовує ведення засідань та протоколів Загальних зборів, підписує документи, що прийняті на Загальних зборах.
  3.2.2. Чергові Загальні збори скликаються Президентом Фонду не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори скликаються у разі необхідності на вимогу Президента Фонду або не менше 1/3 учасників Фонду.
  3.2.3. Загальні збори можуть приймати будь-яке рішення з питань, що відносяться до діяльності Фонду.
  3.3.До компетенції Загальних зборів відносяться наступні питання:
  3.3.1. затвердження основних напрямів статутної діяльності Фонду;
  3.3.2. затвердження Статуту, внесення змін та доповнень до нього;
  3.3.3. обрання Президента Фонду та припинення їх повноважень, затвердження положень про діяльність цих органів;
  3.3.4. затвердження благодійних програм Фонду;
  3.3.5. затвердження звітів Президента Фонду про результати діяльності Фонду за період між Загальними зборами та про використання цільових внесків;
  3.3.6. прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб Фонду;
  3.3.7. визначення розміру та порядку сплати членських внесків;
  3.3.8. прийняття рішення про ліквідацію та реорганізацію Фонду;
  3.3.9. вирішення інших найважливіших питань діяльності Фонду.
  3.4.Загальні збори своїм рішення можуть делегувати Президенту Фонду свої повноваження щодо вирішення питань, що віднесені цим Статутом до їх компетенції, за винятком питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів відповідно до чинного законодавства.
  3.5.Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більше ніж половина учасників Фонду.
  3.6.Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від присутніх на Загальних зборах учасників Фонду, за виключенням затвердження змін та доповнень до Статуту Фонду, відчуження майна Фонду, що становить 50 і більше % майна Фонду та прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Фонду, які мають бути схвалені 3/4 від присутніх на Загальних зборах учасників Фонду. У випадку, коли при вирішенні будь-якого питання голоси присутніх учасників розділилися порівну, голос Голови Загальних зборів є вирішальним. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом, що підписується Головою зборів та обраним секретарем і скріплюється печаткою Фонду.
  3.7.Виконавчим органом Фонду є Президент, який здійснює виконання рішень Загальних зборів.
  3.8.Президент призначається Загальними зборами. Повноваження Президента можуть бути достроково припинені за рішення Загальних зборів.
  3.9.Президент вирішує наступні питання:
  3.9.1. забезпечує виконання рішень Загальних зборів;
  3.9.2. вживає заходи з реалізації затверджених благодійних програм Фонду;
  3.9.3. визначає внутрішню організаційну структуру Фонду;
  3.9.4. звітує перед Загальними зборами з питань своєї діяльності;
  3.9.5. приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів;
  3.9.6. затверджує щорічний кошторис Фонду;
  3.9.7. затверджує ескізи зразків печатки та штампів, символіки та іншої атрибутики Фонду;
  3.9.8. погоджує та подає на розгляд Загальних зборів проекти благодійних програм;
  3.9.9. вирішує інші питання за дорученням Загальних зборів.
  3.10. Президент здійснює управління майном та коштами Фонду відповідно до рішень Загальних зборів та цього Статуту. Він вирішує всі питання, що пов’язані з діяльністю Фонду, за винятком тих, що віднесені цим Статутом до компетенції інших органів управління Фондом.
  3.11. Президент відкриває рахунки в установах банків.
  3.12. Президент приймає на роботу та звільняє з посади штатних працівників Фонду, затверджує штатний розклад, видає накази, розпорядження, інструкції з питань, віднесених до його компетенції.
  3.13. Президент без доручення представляє інтереси Фонду в органах державної влади та управління, підприємствах, організаціях, установах, судових органах, перед іншими юридичними та фізичними особами, укладає угоди від імені Фонду. Президент має право першого підпису на будь-яких офіційних документах Фонду.
 4. КОНТРОЛЮЮЧИЙ ОРГАН

  4.1.Наглядова рада може бути створена рішенням Загальних зборів учасників Фонду.
  4.2.У випадку, якщо кількість учасників Фонду не перевищує 10 (десяти) осіб, Наглядова рада може не створюватися.
  4.3.Наглядова рада здійснює розпорядчі та контролюючі функції в Фонді.
  4.4.Строк повноважень, кількісний та персональний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами Фонду.
  4.5.Президент не може входити до складу Наглядової ради.
  4.6.Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради.
  4.7.Відповідальність за належне повідомлення членів Наглядової ради про проведення позачергового засідання несе Голова Наглядової ради.
  4.8.Наглядова рада Фонду:
  4.8.1. здійснює контроль та регулювання діяльності Президента;
  4.8.2. здійснює контроль за цільовим використанням коштів і майна Фонду;
  4.8.3. проводить ревізії фінансової діяльності Фонду;
  4.8.4. подає на затвердження Загальним зборам річний звіт про свою діяльність;
  4.8.5. здійснює попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків Фонду;
  4.8.6. проводить аналіз дій Президента щодо управління Фондом;
  4.8.7. здійснює організацію проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансової діяльності Фонду та інших юридичних осіб, утворених за рішенням Загальних зборів Фонду;
  4.8.8. затверджує внутрішні нормативні документи Фонду.
  4.9.Принцип голосування: один член Наглядової ради – один голос.
  4.10. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який обирається Загальними зборами Фонду.
  4.11. Загальні збори також мають право перевіряти всю документацію, що має відношення до діяльності Фонду, зокрема до розпорядження його майном та коштами.
  4.12. Наглядова рада з дозволу Загальних зборів може залучати до своєї роботи незалежних експертів.
 5. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА

  ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КЕРІВНИМИ ОРГАНАМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ
  5.1.Збори скликаються Президентом Фонду не рідше одного разу на два роки.
  5.2.Позачергові Збори скликаються у разі неплатоспроможності Фонду, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Фонду в цілому.
  5.3.Позачергові Збори можуть бути скликані на вимогу не менше 1/4 членів Фонду або Президента Фонду.
  5.4.В разі необхідності, за рішенням Президента Фонду, може бути проведене письмове (заочне по пошті) голосування або іншими шляхами, наприклад шляхом відеоконференції.
 6. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ПЕРЕД ЙОГО ЧЛЕНАМИ (УЧАСНИКАМИ)
  6.1.Президент зобов’язаний кожні два роки звітувати на Зборах у частині покладених на них посадових повноважень та реалізації програми діяльності.
  6.2.За місяць до початку проведення Зборів, матеріали щодо виконання програми діяльності Фонду, порядок денний, звіти Президента, а також інші матеріали, щодо яких має проводитися голосування, розміщується, за наявності, на офіційному сайті Фонду або доводиться до відома членів Фонду будь-якими доступними засобами зв’язку.
  6.3.Усі керівні органи мають надавати відповіді, письмово або електронною поштою, на запити учасників Фонду.
 7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

  7.1.Члени Фонду мають право оскаржити рішення Президента, Загальних зборів шляхом подання письмової скарги або безпосередньо звертатись до суду.
  7.2.Не допускається надавати відповідь не по суті скарги. При наявності таких порушень розгляд скарги може виноситись заявником на розгляд Зборів Фонду з вимогою застосування до порушника відповідних засобів впливу, включаючи звільнення з займаної посади.
  7.3.При необхідності, можуть бути запрошенні для надання консультації фахівці з питань, що розглядаються для прийняття рішення по суті.
 8. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ ФОНДУ

  8.1.Майно та кошти Фонду складають: благодійні внески і пожертвування, надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі; спонсорські надходження та цільове фінансування окремих програм, грантів, міжнародних та вітчизняних фондів; надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів; доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, що перебувають у власності Фонду; цільові надходження на виконання благодійних програм; інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
  8.2.У власності Фонду можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.
  8.3.Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.
  8.4.Доходи (прибутки) Фонду використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Фонду, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
  8.5.Майно та кошти Фонду використовуються для виконання статутних завдань Фонду і не можуть бути предметом застави.
  8.6.Розмір адміністративних витрат Фонду не може перевищувати 20 відсотків надходжень цього Фонду у поточному році. Витрати, пов’язані із управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних витрат Фонду, якщо інше не встановлено законом або правочином між Фондом та благодійником.
  8.7.Доходи (прибутки) Фонду або їх частина не підлягають розподілу серед її засновників
  8
  (учасників, у розумінні Цивільного кодексу України), членів Фонду, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 9. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

  9.1.Фонд веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції як неприбуткова організація та вносить до бюджету платежі, у порядку та розмірах, передбачених законодавством України. Президент та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерського обліку та звітності Фонду.
  9.2.Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та благодійної діяльності як у національній, так і в іноземній валюті.
  9.3.Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог законодавства України. Фінансова діяльність Фонду спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.
  9.4.Фонд періодично, але не рідше одного разу на рік, оприлюднює повні звіти про джерела залучення коштів (майна) для здійснення благодійної діяльності та про напрями їх використання, а також надає такі звіти будь-якому благодійному фонду, за запитом останнього.
  9.5.Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.
 10. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

  10.1.Засновники Фонду є його учасниками. Фонд може мати, крім засновників, інших учасників, що вступили до їх складу в порядку, встановленому Статутом Фонду.
  10.2.Учасниками Фонду можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягла 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності, які підтримують мету та завдання Фонду та приймають участь у їх реалізації. Учасників Фонду, які є юридичними особами у стосунках із Фондом та в органах Фонду представляють їх уповноважені особи, що діють на підставі доручення.
  10.3.Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками та учасниками Фонду.
  10.4.Учасники Фонду мають рівні права.
  10.5.Участь у Фонді є добровільною.
  10.6.Прийняття в учасники Фонду здійснюється Загальними зборами Фонду за умови:
  10.6.1. визнання положень установчих документів Фонду;
  10.6.2. визнання мети діяльності та завдань Фонду;
  10.6.3. сприяння діяльності Фонду.
  10.7.Прийняття в учасники Фонду та вихід з Фонду фізичної особи здійснюється на підставі її заяви. Прийняття в учасники Фонду та вихід з Фонду юридичної особи здійснюється на підставі заяви керівника та рішення її вищого керівного органу про вступ/вихід до/зі складу учасників Фонду.
  10.8.Учасники Фонду мають право:
  10.8.1. брати участь у всіх заходах, що здійснюються Фондом;
  10.8.2. вносити пропозиції до всіх органів Фонду з питань, пов’язаних з його діяльністю;
  10.8.3. обирати та бути обраними до всіх органів управління Фонду;
  10.8.4. отримувати інформацію про діяльність Фонду з питань використання внесених ними коштів і матеріальних цінностей;
  10.8.5. користуватись послугами та пільгами, які може надавати Фонд;
  10.8.6. звертатись у керівні органи Фонду для отримання фінансової та іншої допомоги для здійснення благодійних проектів;
  10.8.7. вільно вступати до Фонду і виходити з нього.
  10.10.Учасники Фонду зобов’язані:
  10.10.1. сприяти виконанню мети і завдань Фонду;
  10.10.2. дотримуватись вимог Статуту та інших документів Фонду, рішень органів управління Фонду;
  10.10.3. брати активну участь у діяльності Фонду;
  10.10.4. сплачувати членські внески.
  10.11.Участь в Фонді припиняється:
  10.11.1. у добровільному порядку – за наявності письмової заяви (рішення – для юридичних осіб) такого учасника, про вихід із Фонду (добровільний вихід). Участь у Фонді у випадку добровільного виходу припиняється з дня подання такої заяви (рішення) та не потребує додаткових рішень від органів управління Фонду. З того самого дня припиняється перебування учасника Фонду на будь-яких виборних посадах у Фонді;
  10.11.2. в односторонньому порядку шляхом виключення з числа учасників Фонду за рішенням Загальних зборів – у разі вчинення дій, які суперечать цілям та статутним завданням Фонду, грубого порушення вимог Статуту Фонду.
  10.11.3. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
  10.12.При добровільному виході або виключенні учасника Фонду раніше внесені пожертви та інші внески, так само як майно або грошові кошти, передані у власність Фонду, поверненню не підлягають.
  10.13.Участь в Фонді припиняється у разі смерті особи.
  10.14.Особа може бути виключена зі складу учасників Фонду у разі:
  10.14.1. порушення учасником Фонду Статуту або вчинення дій, що завдають шкоди Фонду, або які суперечать рішенням органів управління Фонду;
  10.14.2. вчинення нею дій, які шкодять репутації або інтересам Фонду;
  10.14.3. вчинення нею дій, які шкодять фінансовому стану Фонду;
  10.14.4. систематичного невиконання своїх обов’язків.
  10.15.Виключення особи зі складу учасників Фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників Фонду. Питання про виключення вирішується відкритим голосуванням. Рішення є остаточним.
 11. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ

  11.1.Фонд у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.
  11.2.Міжнародна діяльність фонду здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
  11.3.Фонд може засновувати або вступати в міжнародні Фонди, утворювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні міжнародних заходів.
  11.4.Фонд має право витрачати кошти на надання міжнародної допомоги, покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані відрядження закордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів як представників фонду для участі в освітніх та культурологічних заходах, участі у конференціях тощо з врахуванням вимог чинного законодавства.
 12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФОНДУ

  12.1.Питання про внесення змін до статуту Фонду належить до компетенції загальних зборів учасників.
  12.2.Рішення про внесення змін до статуту Фонду, приймаються на загальних зборах більшістю не менш як у 3/4 голосів від загальної кількості Учасників.
  12.3.Державна реєстрація змін до статуту Фонду проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.
 13. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ФОНДУ, ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО МАЙНА І КОШТІВ

  13.1.Припинення Фонду може проводитися шляхом його злиття, поділу, приєднання, перетворення або ліквідації у порядку, визначеному законодавством України і Статутом.
  13.2.Фонд здійснюється на підставі рішення Засновника про злиття, приєднання, поділ або перетворення Фонду. Загальні Збори визначають правонаступників Фонду, до яких в установленому законодавством порядку передається сукупність прав та обов`язків Фонду. Правонаступниками Фонду не можуть бути юридичні особи, метою діяльності яких є одержання та розподіл прибутку.
  13.3.У разі припинення Фонду (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи мають бути передані одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахуванні до доходу бюджету.
  13.4.Підстави та порядок примусової ліквідації Фонду і звернення стягнень на її кошти та інше майно визначає законодавство України.
  13.5.Добровільна ліквідація, реорганізація (злиття, поділ, приєднання або перетворення) здійснюється на підставі рішення Загальних Зборів Учасників Фонду, які визначають порядок і строки такої ліквідації відповідно до законодавства України.
  13.6.Президент Фонду у випадку добровільної ліквідації чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) виконує функції ліквідатора Фонду, якщо Засновник Фонду не призначить іншого органу або іншої особи.
  13.7.Ліквідаційна комісія виконує функції управління справами Фонду з дня її призначення. Ліквідаційна комісія виступає в судах і виконує інші дії від імені Фонду, що припиняється.
  13.8.Фонд вважається таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.